Renate Nikki Spaan

Ecologisch Pedagoog

Renate Spaan

ECOLOGISCH PEDAGOOG

Hallo!

Momenteel ben ik werkzaam als Maatschappelijk Werker binnen het crisisteam van Veilig Thuis Flevoland (Blijf Groep). Ik ben verantwoordelijk voor het doen van onderzoek op maat en het inschatten van de veiligheid, bij vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Het borgen van de veiligheid voor alle betrokken leden van het systeem staan centraal. Na het onderzoek van een gemeld vermoeden kan ik verwijzen naar hulpverleningsinstanties of de Raad voor de Kinderbescherming. Vanuit Veilig Thuis verleen ik geen hulp, maar kan iedereen terecht voor deskundig advies op maat. Ik onderzoek, werk outreachend en ben gericht op de ketenaanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik werk nauw samen met diverse organisaties, in het bijzonder met de lokale teams in alle gemeentes binnen Flevoland.

Door mijn werkervaringen heb ik kennis van de sociale kaart van Almere. Ik ben in Almere Haven opgegroeid en groot gebracht. Ik heb door de jaren heen mijn eigen Almeers netwerk kunnen opbouwen door mijn vorige functie als Activiteiten Coördinator, wat officieel ‘combinatiefunctionaris’ heet. Ik heb een breed netwerk met contacten bij o.a. verschillende PO en VO scholen, de gemeente Almere, het wijkteam, zorg- en welzijnsinstellingen, VMCA, sportverenigingen, cultuurorganisaties en winkeliers-verenigingen. Ook zit ik al twee jaar in de Ledenraad van de Rabobank Almere waarbij ik veel mensen uit verschillende organisaties en branches ontmoet. Daarnaast heb ik in februari 2016 met drie andere jongeren Leo Club Almere Ventus Novum opgezet en zit ik voor het tweede jaar in het bestuur.


Geboortedatum : 5 maart 1989
E-mail : mail@renatespaan.nl
Website : www.renatespaan.nl
Adress : Almere

 • Werkervaring
 • Opleidingen
 • Vrijwilligerservaring

Werkervaring

 • 01
  Maatschappelijk werker Crisisteam (HBO+)

  Blijf Groep, Veilig Thuis Flevoland

  Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Slachtoffers, daders en omstanders kunnen hier terecht voor deskundige hulp en advies. Als Maatschappelijk Werker bij Veilig Thuis Flevoland geeft ik advies, bied ik ondersteuning, onderzoek ik meldingen van huiselijk geweld of vermoedens van kindermishandeling en zet ik hulp en/of dienstverlening in bij andere organisaties zoals: gemeenten, zorgaanbieders en andere relevante organisaties. Op basis van onderzoek stel ik samen met de betrokkenen een veiligheidsplan op gericht op het stoppen en voorkomen van geweld en/of kindermishandeling en het creëren van veiligheid in het systeem. Als crisismedewerker heb ik een initiërende en coördinerende rol, waarbij outreachend werken en het gebruik maken van de eigen kracht van de cliënten en het netwerk belangrijke waarden zijn.

  2017 - Heden

 • 02
  Begeleider AMS (HBO)

  Vitree, specialist in Jeugdzorg

  Het begeleiden van Alleenstaande Minderjarige Statushouders (AMS) naar zelfstandigheid. Zorgdragen voor een veilig en prettig leefklimaat waarbinnen jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. De doelgroep helpen met regelgeving en administratieve zaken op het gebied van onderwijs, werk en financiën. Jongeren zelf de regie laten voeren over zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid. Stimuleren, motiveren, bijsturing en corrigeren waar nodig. Het zijn van een verbindende schakel tussen jongeren, diverse instanties zoals school en bijv. sportverenigingen.

  2016 - 2017

 • 03
  Sociaal Cultureel Werker (HBO)

  Stichting de Schoor, Welzijnswerk Almere

  Activiteiten Coördinator (combinatiefunctionaris), binnen Brede School de Wierwinde en IKC de Regenboog. Het signaleren van behoeften en mogelijkheden bij kinderen en hun betrokken ouders. Naschoolse activiteiten bedenken; organiseren; uitvoeren en coördineren voor multiculturele kinderen in aandachts-wijken. De verantwoording dragen over kinderen; de activiteiten en andere randvoorwaarden. Het begeleiden en aansturen van vrijwilligers en stagiaires van het voortgezet onderwijs, MBO en HBO.

  2012 - 2015

 • 04
  Sociaal Pedagogisch Medewerker (MBO)

  Blijf Groep Flevoland, locatie begeleid wonen, Almere

  Het adviseren, ondersteunen en begeleiden naar zelfredzaamheid van multiculturele vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Het opstellen van krachtinventarisaties, gezinsactie- en veiligheidsplannen.

  2011 - 2012

 • 05
  Persoonlijk (woon) begeleider

  Stichting Just Us, Almere

  Het begeleiden, ondersteunen en adviseren van jongeren tussen de 18 en 25 jaar die te kampen hebben gehad met criminaliteit, jongeren die dak en/of thuisloos zijn geweest en/of jongeren die psychosociale problemen hebben (gehad). Het aanbieden van sport- en spelactiviteiten en het opstellen van hulpverleningsplannen.

  2011

 • 06
  Persoonlijk Begeleider

  via PGB bij diverse gezinnen, Almere

  Ik ben inmiddels al 10 jaar actief als Persoonlijk Begeleider (via PGB) van kinderen en tieners met verschillende beperkingen zoals Syndroom van Down, verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, vormen van autisme zoals PDD-NOS & ADHD. Persoonlijk contact met het familiesysteem vind ik hierin belangrijk.

  2005-2015

Opleidingen

 • 01
  Bachelor Ecologisch Pedagogiek (deeltijd)

  Hogeschool van Utrecht, Amersfoort

  In de ecologische visie staat de mens niet los van zijn omgeving maar maakt hij deel uit van verschillende voortdurende in beweging zijnde systemen. Ik als ecologische pedagoog ben mij zeer bewust van die systemen en maakt hier ook deel van uit. Ik ben kritisch en in staat om in allerlei omgevingen te bewegen en relaties aan te gaan met alle betrokken . Ook heb ik door de opleiding kennis en ervaring opgedaan door op (onder)zoek te gaan naar de verhalen die de mensen in de opvoedingscontext vertellen. Ik als ecologische pedagoog trek niet snel conclusies en stel mijn oordeel niet uit. In plaats daarvan maakt ik verbinding tussen de betrokkenen en onderzoek samen met hen mogelijkheden om opvoeders en kinderen in hun eigen en gezamenlijk kracht te zetten. Vakken die tijdens deze opleiding aan de orde kwamen waren o.a.: het faciliteren van de pedagogische relatie; het faciliteren van de opvoedingscontext en de pedagoog als kritische, verbindende, profilerende en faciliterende professional.

  Propedeuse behaald in 2011, diploma behaald in 2015

 • 02
  (Minor) Media Pedagogiek

  Hogeschool Windesheim Flevoland, Almere

  Ik ben mediawijs en ken mijn eigen virtuele identiteitsontwikkeling waardoor ik opgroeiende kinderen en jongeren (in het onderwijs of de zorg) rechtstreeks of door middel van beleid kan stimuleren in veiliger, bewuster, kritisch en actiever gebruik van media. Door de minor heb ik kennis van het TPACK model (Koehler & Mishra, 2009) en de uitgangspunten van het competentiemodel mediawijsheid (Kennisnet, 2012). Door een co-makerschip heb ik een actuele vraag betreft het inzetten van media-educatie binnen het basisonderwijs weten te onderzoeken. Vakken die tijdens deze minor aan de orde kwamen waren: kind & media; massaal mediawijzer; maatschappelijk mediabewust en actief met sociale media.

  Diploma behaald in 2013

 • 03
  Leisure Management (leisure & hospitality executive)

  ROC van Amsterdam, Gooi en Vechtstreek

  Als leisure & hopitality host kan ik aan de slag in de verblijfsrecreatie (op campings, bungalowparken en groepsaccommodaties) of in de dagrecreatie (bij in- en outdoor centra en sportbedrijven). Door deze opleiding heb ik geleerd (recreatie)activiteiten te bedenken, organiseren en te begeleiden. Zoals bijvoorbeeld sport en spel, excursies en evenementen. Daarnaast leerde ik de belangrijke rol van het ontvangst van gasten en frontoffice-werkzaamheden. Vakken die tijdens deze opleiding aan de orde kwamen waren: Nederlands; Engels; Spaans; leer-, loopbaan & burgerschap; participatie in projecten; stage/BPV en workshops zoals EHBO, Sociale Hygiëne, les en leiding geven. Daarnaast ben ik op de hoogte van leisure trends en was het maken van een businessplan een onderdeel van deze opleiding.

  Diploma behaald in 2010

 • 04
  Brugjaar Politie (assistent orde en veiligheid)

  ROC Flevoland, Lelystad

  Als assistent orde en veiligheid ben ik voorbereid op de uitoefening van een assisterende functie binnen de beveiligingsbranche, Defensie of Politie. Door dit tussenjaar ben ik goed voorbereid op de sollicitatieprocedure bij de Politie en Defensie. Als assistent orde en veiligheid beschik ik over goede communicatieve vaardigheden, ben ik op de hoogte van de maatschappelijke vraagstukken en weet ik te handelen in complexe situaties. Vakken die tijdens dit brugjaar aan de orde kwamen waren: politiële vakken; omgangskunde & sport.

  Diploma behaald in 2006

Vrijwilligerswerk

 • 01
  Leo Club Almere, secretaris

  Leo Club Almere is een service club voor jonge mensen van 18 tot 25 jaar die regelmatig bij elkaar komt om service te bieden aan de maatschappij. Dit komt voort uit het ideaal dat wij iets voor anderen in onze samenleving kunnen en willen betekenen. Leo Clubs zijn verenigd in de Vereniging Leo Clubs Nederland (VLCN) en maken onderdeel uit van de Lions Clubs International. Vanuit dit oogpunt ben ik samen met drie andere jongeren in februari 2016 begonnen met de oprichting van Leo Club Almere Ventus Novum. Zie voor meer informatie: www.leoclubalmere.nl en www.facebook.com/leoclubalmere.

  2016 - heden

 • 02
  Matching Talent

  Het begeleiden van jongeren, die door schooluitval een leeraanbod bij Stichting de Schoor (learn to work) ontvangen. Het bieden van ondersteuning op het gebied opleiding, stage, werk of andere persoonlijke competenties.

  2012 - 2013

 • 03
  J. Neeskens Sportweekend

  Het begeleiden van kinderen en tieners met een lichamelijke (en soms ook verstandelijke) beperking tijdens een weekend met sport -en spel activiteiten De verantwoording hebben over 1 tot 4 kinderen en aanspreekpunt zijn voor hun familie systeem.

  2009 - 2013

 • 04
  ASV-Almere

  Schaats & skeelerles geven aan kinderen van zes tot twaalf jaar, kinderen van speciaal onderwijs en multiculturele kinderen. Begeleiden bij super COOL! Een sportmaatjes project voor deelnemers met een verstandelijke beperking. Het begeleiden en ondersteunen van stagiaires van ROC opleidingen sport- en bewegen.

  2005 - heden

Competenties & Kwaliteiten

 

In mijn functie als Maatschappelijk Werker Crisisteam signaleer ik behoeften. Ik heb zodanige contacten dat op ik basis hiervan informatie kan uitwisselen en/of inwinnen en ondersteuning kan bieden. Ik inventariseer meldingen, zodat ik op basis van de verzamelde gegevens een analyse en hulpverleningsplan kan opstellen. Ik ontwikkel het veiligheidsplan, zodat ik hulp- en dienstverlening efficiënt en adequaat kan verlenen. Ik draag informatie over, zodat ik zowel in- als externe belanghebbende voorzie van volledige, relevante en correcte informatie om huiselijk geweld te kunnen (h)erkennen en mogelijk te doen stoppen. Ik optimaliseer werkprocessen, zodat cliënten zo effectief en efficiënt mogelijk worden geholpen. En ik optimaliseer dienstverlening, zodat de kwaliteit van de dienstverlening van Blijf Groep is gewaarborgd.

 

Meer kwaliteiten

 • Analytisch vermogen 89%
 • Luistervaardig 95%
 • Sociaal vaardig 83%
 • Neem stelling 87%
 • Probleemoplossend vermogen 85%
 • Stressbestendig 81%

 

Rijbewijs: AM, A & B
In bezit van VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)
BHV: certificaat behaald in maart 2014
(laatst vernieuwd in febr. 2015)
Kinder-EHBO: certificaat behaald in april 2013
(laatst vernieuwd in sept. 2014)
Calibris: Methodisch opleiden in de beroepspraktijk
certificaat behaald in 2007 (laatst vernieuwd in dec. 2014)
Krachtwerk: basismethodiek in de vrouwenopvang
diploma behaald in 2012
Kennis van de sociale kaart
Kennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën
Kennis van multiculturele problematiek
Kennis van omgaan met sekualiteit, seksuele ontwikkeling, seksueel risicogedrag en misbruik
Kennis van juridische aspecten
SKJ geregistreerd

 

Vrije tijd & Hobby’s

Reizen, lifestyle, cultuur, fotografie, fashion, media en sporten (waterpolo, schaatsen/skeeleren, hardlopen)

 

Portfolio

Referenties

Blog

 •  
  Almeerse jongeren verenigd in jongeren-lionsclub

  POORT – 09 november 2016 De Almeerse lionsclubs Lionsclub Almere host en lionsclub Veritas hebben sinds zaterdag een jongerenafdeling: Leo Club Almere Ventus Novum. In strandrestaurant Poortdok is de club zaterdag officieel van start gegaan met een

  Read More
 •  
  Stop Vandalisme (Brede School de Wierwinde)

  Artikel op dichtbij.nl (18 december 2014) ALMERE – ‘Sluit aan en doe met ons mee, want de V van vandalisme is nee’, dat is de boodschap van de rap die leerlingen van Brede School de Wierwinde hebben

  Read More

Contact

Uw naam

Uw e-mailadres

Onderwerp

Uw bericht